Forside » Den nye Postlov Min konto  | Indkøbskurv |  Til kassen   
  Varegrupper  
 
Category POSTKASSESÆT
Category PAKKEPOSTKASSER
Category POSTKASSER I PLASTIK
Category TØMNING BAGFRA
Category Postkasser m/sikring
Category ALLUX Postkasser
Category ALLUX Standere
Category ALLUX Postkasseanlæg
Category ALLUX Tilbehør
Category ALLUX Reservedele
Category MEFA RENZ Postkasseanlæg
Category MEFA RENZ Tilbehør
Category MEFA RENZ Reservedele
Category BOBI Postkasser
Category LAMPAS Postkasser
Category BURG WÄCHTER
Category LAGERSALG
Category TOOLPACK
Category BROTHER
Category DIVERSE
 
     

Montering af postkasse fra kr. 400,00

  Information  
 
Sådan handler du
Vejledning om opsætning
Monteringsvejledning
Eksempler på montering
Den nye Postlov
Kundeservice
Hvem er vi
Udstilling
Montering af postkasse
Cookies
Betingelser
Blanketter

 
     
  Nyheder
flere
 

Burg Wächter nøgle (51)
DKK 495,00 
 
 
     
  Producenter  
 
 
     
 

Den nye Postlov


Læs mere om postloven herunder eller besøg www.NyPostlov.dk

 


 

Den nye postaftale som er indgået d. 28/6-23 træder i kraft 1. januar 2024 og indebærer følgende:

Som følge af ophævelsen af befordringspligten bortfalder den såkaldte 50-meter-regel i landzoner. Postkasser vil på landet således skulle opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej.

I sommerhus områder, kolonihave områder og andre fritidshuse områder, udstykket efter 1. januar 1973, er det er slut med omdeling til det enkelte sommerhus eller kolonihave og der skal der etableres centralt placeret postkasseanlæg. Det betyder at postkasseanlæg til sommerhuse og kolonihaver udstykket efter 1. januar 1973 bliver en realitet 1. januar 2026.
(Kilde: Transportministeriet)

Postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 over gulvet, fortovet eller vejen og det øverste maksimum 175 cm over.

De enkelte postkasser i anlægget skal placeres i en naturlig rækkefølge i forhold til forholdene i opgangen og etagerne. F. eks. skal brevkassen til lejligheden på nederst etage til venstre placeres nederst til venstre i postkasseanlægget. De enkelte brevkasser skal desuden altid være forsynet med et tydeligt navneskilt - evt. kan vejrbestandige, selvklæbende bogstaver anvendes.

Navneskiltet skal indeholde oplysninger om efternavn, evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. det er ligeledes en god idé at medtage navne på børn og eventuelle logerende. På centralt placerede postkasseanlæg i sommerhus områder samt kolonihave foreninger skal postkassen ydermere have adressen påtrykt den enkelte postkasse ifølge postloven.

 

 

Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

I medfør af § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 12, § 22, § 23, § 24, § 25, § 27, § 29 og § 30 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, fastsættes:

Tilladelse til postbefordring

§ 1. En virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssig postbefordring forstås erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet.

Stk. 3. Ved adresserede forsendelser forstås adresserede breve på op til 2 kg, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg samt adresserede pakker på op til 20 kg.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke adresserede pakker, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem transportvirksomheden og afsenderen.

Stk. 5. Kurértjenester, hvorved forstås befordring af hasteforsendelser fra dør til dør, anses ikke for erhvervsmæssig postbefordring.

Stk. 6. Virksomheder, der alene varetager den fysiske transport af forsendelser, eller som indgår som et led i postbefordringen som underleverandør for en postvirksomhed, anses ikke for at udøve erhvervsmæssig postbefordring, men virker på postvirksomhedens ansvar.

§ 2. Tilladelse til postbefordring kan udstedes til virksomheder, som opfylder følgende betingelser:

1) ikke er under konkurs,

2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.,

3) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

4) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere.

Stk. 2. Ansøgeren skal være myndig og må ikke være under værgemål eller samværgemål og skal i øvrigt kunne sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Stk. 3. Betingelserne i stk. 1 og 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse.

Stk. 4. Udstedelse af en tilladelse til postbefordring er endvidere betinget af, at virksomheden har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, og at den forpligter sig til i givet fald at bidrage til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten.

Stk. 5. Udstedelse af en tilladelse er betinget af betaling af gebyr.

Ansøgning om tilladelse mv.

§ 3. Ansøgningsskema om tilladelse til at udøve postbefordring hentes på www.Trafikstyrelsen.dk og sendes i udfyldt stand til Trafikstyrelsens e-mailadresse info@trafikstyrelsen.dk.

Stk. 2. Ansøgningen kan afvises, hvis den er udfyldt fejlagtigt eller ufuldstændigt.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Postvirksomhedens navn, herunder eventuelle binavne, adresse og hjemsted.

2) Selskabsformen (personligt drevet virksomhed, interessentskab, aktieselskab, anpartsselskab eller anden selskabsform).

3) Navn, adresse og cpr. nr. på de(n), der er tegningsberettiget i virksomheden (administrerende direktør eller indehaver(e)).

4) Postvirksomhedens cvr-nr.

5) Postvirksomhedens geografiske dækningsområde.

6) Postvirksomhedens service og kvalitet for sine posttjenester.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere indeholde følgende:

1) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at betingelserne i § 2, stk. 1 og 2, er opfyldt.

2) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse om, at betingelserne i § 2, stk. 3, er opfyldt.

3) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at virksomheden er indforstået med i givet fald at skulle bidrage til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten, jf. § 2, stk. 4.

4) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at Trafikstyrelsen kan indhente nærmere oplysninger om virksomheden og virksomhedens ejer hos offentlige myndigheder, herunder om økonomiske og eventuelle strafbare forhold.

5) Virksomhedens generelle forretningsbetingelser.

Stk. 5. Til brug for bedømmelsen af, hvorvidt virksomheden har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, kan ansøgningen vedlægges en forretningsplan for det første år, seneste årsregnskab, årsrapport, budget eller lignende. Trafikstyrelsen kan udbede sig yderligere oplysninger fra virksomheden til brug for denne bedømmelse.

Stk. 6. Ændringer i de i § 3, stk. 3, nævnte oplysninger skal meddeles til Trafikstyrelsen inden én måned efter ændringen.

Postvirksomheders pligter

§ 4. Postvirksomheden skal mærke adresserede forsendelser på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres.

Stk. 2. Mærkning kan ske ved stempel, frankeringsaftryk, påklæbning af et frimærke, påskrift på forsendelsen eller ved udlevering af et fragtbrev eller kvittering til modtageren, hvorpå postvirksomhedens navn er oplyst.

Stk. 3. Oplysninger om postvirksomhedens navn på forsendelsen kan undlades, når der er tale om befordring af uemballerede aviser og blade.

§ 5. En postvirksomhed har pligt til at modtage og befordre adresserede forsendelser, som er omfattet af virksomhedens posttjenester og geografiske dækningsområde.

Stk. 2. Adresserede forsendelser, som befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod vederlag udleveres til rette postvirksomhed eller afsender, medmindre andet er aftalt mellem de pågældende postvirksomheder. Udleveringen skal ske på vilkår, som er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede. Adresserede forsendelser, som ikke umiddelbart kan udleveres, opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder, hvorefter de kan tilintetgøres.

§ 6. Adresserede forsendelser, som er indleveret til befordring hos en postvirksomhed, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde hverken adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende virksomhed. Forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af eller begrænse en eventuel beskadigelse af forsendelsen.

Stk. 2. Adresserede forsendelser og genstande, hvor det ikke efter iværksættelse af rimelige foranstaltninger har været muligt at finde hverken adressat eller afsender, og som dermed er uanbringelige for postvirksomheden, og som er af værdi, fremlyses inden én måned ved bekendtgørelse i Statstidende, medmindre forsendelsens eller genstandens værdi ikke står i et rimeligt forhold til omkostningerne ved fremlysningen.

Stk. 3. Fremlyste forsendelser og genstande ligger til afhentning hos postvirksomheden i 3 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 4. Adresserede forsendelser og genstande uden værdi lægges til afhentning hos postvirksomheden i 2 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 5. Salg uden om offentlig auktion må ikke ske til personer, der virker i postvirksomheden.

§ 7. Postvirksomheder, som tilbyder forsendelser leveret til en postboksadresse, skal mod vederlag give andre postvirksomheder adgang til at indlevere adresserede forsendelser til postboksen på vilkår, som er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede.

Stk. 2. Forsendelserne indleveres samlet til postvirksomheden på det postbetjeningssted, hvor postboksen befinder sig, medmindre der er indgået anden aftale med postvirksomheden.

Omdeling, afleveringsforhold, brevkasser mv.

§ 8. Omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser skal ske til modtagerens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks, til andre med modtager aftalte omdelingssteder eller til en person på adressen. Adresserede forsendelser kan efter aftale med afsender eller modtager leveres til et postbetjeningssted eller en automat, jf. dog § 12.

Stk. 2. Adresserede forsendelser kan endvidere udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen.

Stk. 3. En postvirksomhed kan i forretningsbetingelserne fastsætte nærmere regler om, hvem der på adressen er berettiget til at tage imod adresserede forsendelser.

Stk. 4. En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast. Det samme gælder, hvis der ikke er givet adgang til brevkasseanlægget, eller hvis modtagerens brevkasse er fyldt helt op.

Stk. 5. Adresserede forsendelser, som ikke kan afleveres eller anmeldes over for modtageren, eller som kan undlades omdelt efter stk. 4, returneres til afsenderen eller lægges til afhentning på et postbetjeningssted eller lignende.

Stk. 6. Aflevering af uadresserede forsendelser skal ske til mindst mulig ulempe for modtageren. Uadresserede forsendelser må ved afleveringen ikke blive siddende i brevindkastet, i brevkassen, i brevkasseanlægget, sættes i dørhåndtaget, lægges på dørmåtte, i opgang, i ejendommens indgangsparti, på havegang eller lignende steder uden for brevkassen eller brevkasseanlægget, medmindre det er aftalt med modtageren, jf. stk. 1. Er en brevkasse fyldt helt op, eller fremgår det tydeligt, at der ikke er beboere på adressen, må uadresserede forsendelser ikke afleveres.

§ 9. Ejeren af en ejendom skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv mv. Brevkassen skal være placeret således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen let og uden særlige vanskeligheder direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Forsendelser skal således kunne afleveres i brevkassen, uden at omdeleren skal begive sig fra vejarealet ind på ejendommen eller i øvrigt begive sig gennem en forhave, en carport, bevoksning eller anden form for afspærring eller lignende. Følgende regler gælder for opstilling af brevkasser:

1) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej enten direkte fra ejendommen eller via en privat vej, skal brevkassen placeres ved overkørslen til den offentlige vej.

2) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej via en privat fællesvej, skal brevkassen placeres ved indkørslen til ejendommen fra den private fællesvej.

3) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej via en privat fællesvej og en privat vej, skal brevkassen placeres ved den private vejs tilslutning til den private fællesvej.

Stk. 2. For ejendomme beliggende i landzone skal brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommens bygninger. Afstanden mellem ejendommens bolig eller stuehuset og brevkassen må dog højst være 50 m, medmindre ejeren finder en placering af brevkassen længere væk fra boligen mere hensigtsmæssig. Der skal som udgangspunkt være fri og uhindret adgang til brevkassen direkte fra et køretøj.

Stk. 3. Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv mv.). Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget. Hvis sådan adgang alene kan gives ved hjælp af nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, har postvirksomheder ret til at få udleveret sådanne mod betaling af de direkte omkostninger til nøglerne, nøglekortene eller lignende.

Stk. 4. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, jf. dog stk. 5. Reglerne i stk. 1 om placering af brevkassen finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. I fritidshusområder med fritidshuse, som er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg, uanset om fritidshusene bebos på helårsbasis. Betegnelsen fritidshuse omfatter også kolonihavehuse (haveforeningshuse). Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at afsætte det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.

Stk. 6. Det påhviler ejeren at drage omsorg for, at der er fri og uhindret adgang til brevkassen eller brevkasseanlægget.

Stk. 7. Trafikstyrelsen kan meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasse eller brevkasseanlæg, såfremt opstilling vil være i strid med frednings-, bygnings- eller brandtekniske forskrifter. Det er en forudsætning for meddelelse af dispensation, at der i stedet etableres afleveringsmulighed i form af brevindkast i døren eller brevkasse ved døren.

Stk. 8. Trafikstyrelsen kan endvidere meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasseanlæg i ejendomme, hvor boligerne er indrettet eller anvendes som ældreboliger, herunder plejeboliger, og tilsvarende boligtyper, der kræver forudgående kommunal visitation. Tilsvarende gælder for botilbud efter § 109 og § 110 i lov om social service.

Stk. 9. Virksomheder, som erhvervsmæssigt omdeler individualiserede, uadresserede forsendelser, ligestilles med postvirksomheder i relation til bestemmelserne i stk. 3. Ved individualiserede, uadresserede forsendelser menes uadresserede forsendelser, som med henblik på segmenteret omdeling enten er mærket fra distributørens side med adresse på modtager ved hjælp af et omslag eller lignende eller fremgår af distributørens adresselister, elektroniske budbøger eller lignende.

§ 10. Nærmere regler for opstilling og indretning af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast samt krav til postvirksomheders opbevaring af udleverede nøgler, nøglekort eller lignende fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

§ 11. Forsendelser til forskellige enheder under samme virksomhed eller institution afleveres samlet på ét sted, når enhederne er placeret inden for et afgrænset område, og enhederne ikke kan identificeres ved offentligt anerkendt gadenavn og nummer og derfor ikke kan siges at have en selvstændig adresse.

Stk. 2. Forsendelser til modtagere, der bor på kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem, ældreboliger, herunder plejeboliger, og tilsvarende boligtyper, der kræver forudgående kommunal visitation, botilbud efter § 109 og § 110 i lov om social service, kollegier, kontorhoteller og lignende, afleveres i receptionen, brevkasseanlæg eller lignende. Er der ikke mulighed for at aflevere forsendelserne i reception, brevkasseanlæg eller lignende, træffes der særskilt aftale med ledelsen af institutionen om aflevering af forsendelserne.

§ 12. Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente forsendelser i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes folkeregisterkommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen. Det er en forudsætning for at få afleveret adresserede forsendelser direkte til boligen, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast i døren eller brevkasse ved døren. I etageejendomme med aflåst indgangsdør er det endvidere en forudsætning, at postvirksomheden har fået udleveret nøgler, nøglekort eller lignende til døren.

Stk. 2. Nærmere regler for aflevering af adresserede forsendelser direkte til boligen, herunder om kommunens sagsbehandling og videregivelse af oplysninger til den befordringspligtige postvirksomhed med henblik på dennes opdatering af modtagerdatabasen, fremgår af Trafikstyrelsens ”Vejledning om post til døren”.

§ 13. Postvirksomheder kan opstille postkasser ved gade, vej eller andre steder, hvor offentligheden har adgang, på følgende betingelser:

1) At det tydeligt fremgår af postkassen, hvilken postvirksomhed der ejer postkassen,

2) at postkassen ikke må kunne forveksles med postkasser tilhørende den befordringspligtige postvirksomhed,

3) at nødvendige oplysninger om tømningstidspunkt, hvilke forsendelser der kan lægges i postkassen, postvirksomhedens geografiske dækningsområde mv., anføres på postkassen.

Stk. 2. Postvirksomheden indhenter tilladelse til opstilling og placering af de konkrete postkasser hos kommuner, grundejere og lignende.

Øvrige krav til postvirksomheder, klager, erstatningsbestemmelser mv.

§ 14. Postvirksomheder skal udarbejde og offentliggøre generelle forretningsbetingelser, der blandt andet oplyser brugerne om:

1) Udbuddet af virksomhedens posttjenester, vilkårene for deres levering og anvendelse samt takstfastsættelsen.

2) Service og kvalitet.

3) Klageadgangen til postvirksomheden.

4) Reklamations- og forældelsesreglerne.

5) Erstatningsbetingelserne i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser, herunder postvirksomhedens erstatningssatser.

Stk. 2. Postvirksomheden kan begrænse erstatningspligten i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af adresserede forsendelser ved at fastsætte maksimale erstatningsbeløb eller ved at begrænse erstatningspligten således, at der ikke ydes erstatning for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af uregistrerede adresserede breve samt adresserede blade, kataloger eller lignende. Erstatningspligten kan ligeledes begrænses således, at der ikke ydes erstatning for forsinkelse af adresserede forsendelser til eller fra udlandet.

§ 15. En postvirksomhed skal sikre, at brugerne af virksomhedens posttjenester har adgang til gennemsigtige, enkle og overkommelige procedurer for behandling af klager, særligt i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser.

Stk. 2. Postvirksomheden skal behandle klager fra brugerne inden én måned fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold.

Stk. 3. En postvirksomhed, som fejlagtigt modtager en klage over anden postvirksomhed, skal straks videresende klagen til rette postvirksomhed til behandling.

Stk. 4. Postvirksomheden udarbejder årligt en redegørelse, hvoraf antallet af klager over virksomhedens posttjenester og udfaldet af deres behandling fremgår. Redegørelsen offentliggøres.

§ 16. En postvirksomhed skal mindst én gang om året gennemføre målinger vedrørende overholdelsen af virksomhedens service, jf. § 3, stk. 3, nr. 6. Resultatet af målingerne offentliggøres og sendes til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Målingerne kan enten gennemføres af postvirksomheden selv eller af en anden.

§ 17. Virksomheder, som erhvervsmæssigt omdeler individualiserede, uadresserede forsendelser, jf. § 9, stk. 9, er omfattet af reglerne i postlovens § 13 om postvirksomheders adgang til adresseinformationer fra den befordringspligtige postvirksomheds modtagerdatabase.

Tilsyn og klageadgang

§ 18. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 19. Til brug for at sikre overholdelsen af postlovgivningen eller til klart afgrænsede statistiske formål skal en postvirksomhed efter anmodning meddele Trafikstyrelsen enhver oplysning om postbefordringen og udførelsen heraf, herunder økonomiske oplysninger.

Stk. 2. Postvirksomheden skal efter anmodning meddele Trafikstyrelsen oplysninger om antallet af postbetjeningssteder, deres geografiske placering mv.


Udskriv denne side
  Indkøbskurv
flere
 
0 vare
 
     

  Leveringstider  
 
MEFA - Klik her >
Allux - Klik her >
Bobi - Klik her >
BW - Klik her >
Veksø - Klik her>
_________________
Fragt pr. ordre
koster kr. 75,-

 
     
  Tilbud
flere
 
Allux postkasse: Allux 250
Allux postkasse: Allux 250
DKK 619,00 
DKK 433,30 
 
 
     
  Youtube Video  
 
01.Diims samlevejledning
02.Diims intro
03.Bobi antifiske plade

 
     
  Betalingskort  
 
Vi modtager:

Dankort 
 
     
Copyright © 2008 - 2023. Brug af billeder og markedsføringsmateriale uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af ophavsretsloven.